Cała wiedza w internetowej sieci 09:23 1 lipca 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników

 

1. Wyr uczestników do pierwszego etapu projektu odbywać s będzie na podstawie oceny formalnej i merytorycznej dostarczonej Deklaracji uczestnictwa, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu projektu, zgodnie z kryteriami:

a) przedstawiciel NGO nie uczestniczącego w procesie stanowienia prawa (5pkt)

b) przedstawiciel NGO z siedzi na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (5pkt)

c)     osoba zajmująca kluczowe stanowisko w danym NGO (5pkt) kierownik, dyrektor, Członek Zardu; rady nadzorczej

d) osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i przygotowanie merytoryczne w zakresie działalności własnego NGO zaangażowana jako: członek, osoba zatrudniona w NGO na podstawie umowy o pracę, cywilnoprawnej lub wolontariusz, zgodnie z kryterium:

·     związana z NGO do 2 lat (2pkt)

·    związana z NGO od 2 do 5 lat (3pkt) · związana z NGO powyżej 5 lat (5pkt)

2. Kandydaci mogą zdobyć maksymalnie 20 punktów w toku oceny merytorycznej.

3. Na podstawie uzyskanej liczby punktów zostanie sporządzona lista rankingowa, na podstawie której do projektu zostaną zakwalifikowani kandydaci z najwyższą licz punktów.

4. W przypadku zrekrutowania wszystkich uczestników projektu kandydaci, którzy uzyskali liczbę punktów poniżej progu zakwalifikowania do projektu zostaną wpisani na listę rezerwową

5. Do pierwszego etapu projektu zostanie zakwalifikowanych 480 osób (278Ki202M), którzy wezmą udział w szkoleniu "Szkolenie eksperckie z zakresu udziału NGO w procesie stanowienia prawa -Poziom I".

6. Uczestnicy drugiego etapu projektu zostaną wyłonieni po zakczeniu wszystkich szkoleń pierwszego etapu na podstawie wyników testu.

7. Do drugiego etapu projektu     zostaną zakwalifikowane osoby, które pozytywnie ukczyły szkolenie w etapie pierwszym z najwyższymi wynikami, osoby wyrażające chęć udziału w drugim etapie oraz, które uzyskają pozytyw opin prowadzących zajęcia.

8. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w turze otwartej ogłoszonej do 14.02.2020 r.

9. W przypadku niezrekrutowania wyznaczonej liczby osób zostaną ooszone nabory uzupniające. 10. Tygodniowe tury naborów uzupniających trwać będą do wyczerpania miejsc, jednak nie później

niż do 31.12.2020r.

11. Deklaracje uczestnictwa przyjmowane za prednictwem poczty elektronicznej pod adresem fpgp@fpgp.eu, poczty tradycyjnej lub złoż osobiście w siedzibie Fundacji Promocji Gmin Polskich ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa.


wstaw


wstaw

Pobierz:

     Regulamin projektu


     Formularz deklaracji uczestnictwa

   
Formularz danych uczestnika

 
Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych


Wiadomości

GMINO POMÓŻ SWOIM MIESZKAŃCOM ZDOBYĆ KOMPETENCJE CYFROWE!

Szansa na granty w wysokości do 150.000 złotych dla gmin z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego!

NGO zgłoś się do gminy jako partner i zrealizujcie wspólnie ten projekt! Nie jest potrzebny wkład własny 

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA SAMORZĄDÓW. Granty dla realizatorów dobrego rządzenia W partnerstwie z miastem Puck wygraliśmy konkurs w ramach działania PO WER "Wysokiej jakości usługi administracyjne"
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej