Cała wiedza w internetowej sieci 18:41 1 października 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania

2019-05-30 Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W konkursie mogą wziąć udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

   - nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18

   - wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej

   - zobowiążą się do zastosowania minimum trzech technik konsultacji, w tym co najmniej jednej internetowej

   - gminy, które zobowiążą się  do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji.

 

 W projekcie nie jest wymagany ze strony grantobiorcy wkład własny.


Przedstawicieli gmin mazowieckich zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego:

- do Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce 4 czerwca o godz. 11.30

- do Warszawy, do Centrum Wdrażania Projektów Unijnych Mazowia, 7 czerwca o godz. 10

W obu przypadkach liczba miejsc jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji:

https://fpgp.eu/projekty-ue-konsultacje-spoleczne-2-19/index.html

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-liderzy-konsultacji-spolecznych/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkanie-informacyjne-w-warszawie-pt-fundusze-europejskie-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego/

Wiadomości

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
NASZ AS czyli internetowa AKADEMIA SUPERGMINY. Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje projekt "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa". Naszym celem jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zainteresowanych zapraszamy do Akademii SuperGMINY.
GRANTY NA KOMPUTERY. Do 150 000 zł dla gminy, w tym 60 000 zł na zakup sprzętu Terminy realizacji edukacyjnych projektów komputerowych w ramach 3.1 PO PO przedłużyliśmy do 30 listopada
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej


NGO w procesie stanowienia prawa. Możliwość partycypacji w działaniach ustawodawczych NGO mogą również partycypować w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym, tzn. w stanowieniu ustaw, rozporządzeń czy różnych polityk i programów publicznych.
KORONAWIRUSA TRZYMAJMY NA DYSTANS. Prosimy o telefeny lub maile W związku z epidemią koronawirusa przeszliśmy w naszej Fundacji - czasowo - na system pracy zdalnej.