Cała wiedza w internetowej sieci 09:14 1 lipca 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Projekty UE Konsultacje społeczne 2.19

Liderzy konsultacji społecznych

Konkurs grantowy w ramach projektu:
"Liderzy konsultacji społecznych" (nr naboru POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18).

[Nabór wniosków ciągły do wyczerpania środków]

W ramach konkursu otrzymać można grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.).

W projekcie nie jest wymagany wkład własny- 100% dofinansowania. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie projektu.

Pobierz dokumentację konkursowąNajważniejsze informacje dotyczące konkursu
 • Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
 • Partner Projektu: Fundacja Promocji Gmin Polskich
 • Tytuł projektu: "Liderzy konsultacji społecznych"
 • Okres realizacji:01.03.2019 – 30.09.2021
 • Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 979 898,00 zł.
 • Wartość projektu: 1 979 898,00 zł
 • Obszar realizacji projektu: cała Polska

CEL GŁÓWNY


Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w minimum 20 gminach w okresie 01.03.2019 – 30.09.2021.

Pobierz katalog technik
GRUPA DOCELOWA

min 20 grantobiorców: gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:
 1. nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18
 2. gminy, które wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej
 3. gminy, które zobowiążą się do zastosowania min. 3 technik konsultacji, w tym co najmniej 1 internetowej
 4. gminy, które zobowiążą się do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji
 5. gminy, które posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub pisemne zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie
 6. pracownicy gmin zajmujący się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi
60 osób (30 K, 30 M) - pracownicy zajmujący się obszarem planowania i zagospodarowania przestrzennego (pracownicy grantobiorców)


Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują:
 • Udzielenie min 20 grantów dla gmin na podstawie IPK (max 50 000 zł. dla 1 gminy)
 • Aktualizacja wiedzy i kompetencji 60 pracowników grantobiorców zajmujących się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi
 • Przeprowadzenie min 20 pogłębionych konsultacji społecznych wspólnie z grantobiorcami (min. 75% konsultacji będzie obligatoryjnie dotyczyć I etapu konsultacji )

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI:

Lp.Wskaźniki projektuZakładana wartość docelowa
1Liczba JST, których pracownicy zostali przygotowani do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej20
2Liczba JST, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO3
3Liczba gmin objętych wsparciem w zakresie realizacji pogłębionych konsultacji społecznych20
4Liczba przeprowadzonych we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego20

Przestrzeń gminna - Lokalna Wartość

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu

 • Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich
 • Partner Projektu: SoftGIS s.c.
 • Tytuł projektu: "Przestrzeń gminna – lokalna wartość"
 • Okres realizacji: 01.10.2018 – 31.03.2021
 • Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 899 790,00 zł.
 • Wartość projektu: 1 899 790,00
 • Obszar realizacji projektu: cała Polska

 

CEL GŁÓWNY

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w minimum 20 gminach w okresie
01.10.2018 – 31.12.2020.

POBIERZ KATALOG TECHNIK


GRUPA DOCELOWA

min 20 grantobiorców: gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

 1. nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/18
 2. gminy, które wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej
 3. gminy, które zobowiążą się do zastosowania min. 3 technik konsultacji, w tym co najmniej 1 internetowej
 4. gminy, które zobowiążą się do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji
 5. gminy, które posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub pisemne zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie
 6. pracownicy gmin zajmujący się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi

60 osób (30 K, 30 M) - pracownicy zajmujący się obszarem planowania i zagospodarowania przestrzennego (pracownicy grantobiorców)


Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują:

 • Udzielenie min 20 grantów dla gmin na podstawie IPK (max 50 000 zł. dla 1 gminy)
 • Aktualizacja wiedzy i kompetencji 60 pracowników grantobiorców zajmujących się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi
 • Przeprowadzenie min 20 pogłębionych konsultacji społecznych wspólnie z grantobiorcami (min. 75% konsultacji będzie obligatoryjnie dotyczyć I etapu konsultacji )

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI:

Lp.

Wskaźniki projektu

Zakładana wartość docelowa

1

Liczba JST, których pracownicy zostali przygotowani do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej

20

2

Liczba JST, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO

3

3

Liczba gmin objętych wsparciem w zakresie realizacji pogłębionych konsultacji społecznych

20

4

Liczba przeprowadzonych we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego

20

 

 

Wiadomości

Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania przestrzennego.
PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ. Nowy konkurs grantowy Do 50 tys zł mogą otrzymać gminy na wsparcie konsultacji dotyczących planowania przestrzennego.