Cała wiedza w internetowej sieci 10:40 1 lipca 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Polska Cyfrowa 3.1 Konkursowe ABC

Prezentujemy listę najczęstszych pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów

W związku z dużym zainteresowaniem gmin w konkursie grantowym poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:

 

[AKTUALIZACJA DOT. WYTYCZNYCH ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ ANALOGICZNEGO WSPARCIA]


 

1.   Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant?

 

Cała dokumentacja związana z konkursem grantowym, w  tym regulamin konkursu, wzór umowy i wniosek grantowy znajdują się na stronie Fundacji w zakładce  
https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1-konkursy-grantowe/index.html

 

 

2.   Czy grantobiorca musi zrealizować wszystkie moduły szkoleniowe?

 

Nie. Grantobiorca sam decyduje, które moduły szkoleniowe będą najbardziej atrakcyjne i potrzebne dla jego mieszkańców. Może więc wybrać wszystkie moduły szkoleniowe lub przeprowadzić szkolenia z wybranych modułów.

 

 

3.   Ile sprzętu komputerowego możemy zakupić w projekcie?

 

Operator dopuszcza możliwość zakupu sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. Pod warunkiem iż gmina w przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu oświadczy iż nie dysponuje sprzętem, który mogłaby wykorzystać na szkolenia.

W przypadku zorganizowania większej ilości szkoleń, tym samym przeszkolenia dużej liczby uczestników, Operator dopuszcza możliwość zakupu 2 zestawów komputerowych tj.24 sztuki (o ile jest to uzasadnione).

Zamawiający szacuje iż koszt 1 komputera wynosić będzie ok. 2 000 zł.


Jest możliwość zakupienia oprogramowania jednak musi to być wydatek uzasadniony. Operator zaleca korzystanie z bezpłatnych programów.

Do prowadzenia szkoleń zaleca się aby komputer był wyposażony w któryś z systemów operacyjnych: Windows XP 32 bitowy lub nowszy (czyli m.in. Windows 7, czy Windows 10), GNU/Linux 4 i nowszy, SUSE Linux Enterprise Server 10 i nowszy, Ubuntu 12 i nowsze, Fedora 17 i nowsza, Debian 6 i nowszy, OS X Lion (10.7) i nowszy.
Do tego przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyżej, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszy, Opera w wersji 11 i nowsza, Google Chrome w wersji 12 i nowszy, Safari w wersji 5 i nowsza. 

Do tego: Pakiet Office lub Notatnik (darmowy) systemu Windows, przeglądarka zdjęć, Paint, program do odtwarzania audiovideo (może być wbudowany program Windowsa lub darmowy z uznaniem autorstwa) +  Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4 lub opcjonalnie z tego pakietu Office Power Point. 

 

 

4.   Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania? [AKTUALIZACJA]

 

Możliwy w projekcie jest zakup sprzętu komputerowego, który spełnia wymagania zawarte w dokumencie "Wytyczne dla zakupu sprzętu"- załącznik nr 5 do regulaminu.

Możliwy jest zakup oprogramowania pod warunkiem, iż będzie on niezbędny do prowadzenia szkoleń.

 

W związku z otrzymanym pismem w dniu 19.06.2019 uległy zmianie wytyczne dot. procesora oraz ekranów. Treść pisma znajduje się w dokumencie "Sprzęt w projekcie POPC 19.06.2019". 

Aktualizacja z dnia 03.07.2019 POBIERZ


Link do testu CPU PassMark znajduje się pod adresem https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

 

 

5.   Czy sprzęt po zakończeniu projektu możemy przekazać do biblioteki lub innego wybranego przez nas ośrodka?

 

Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi CPPC, sprzęt można przekazać tylko do szkół publicznych na terenie gminy lub ośrodków doskonalenia nauczycieli pod warunkiem, że placówki te nie uzyskały analogicznego wsparcia w ramach innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020. 

W związku z tym nie ma możliwości przekazania sprzętu do placówki, która otrzymała podobne wsparcie tj. posiada już takie bądź tożsame sprzęty z innego programu operacyjnego w perspektywie 2014-2020. 
Przez termin analogiczne wsparcie należy rozumieć fakt otrzymania przez daną placówkę wsparcia na doposażenie pracowni komputerowych. Jeśli zatem szkoły w ramach innych projektów (bez względu na cel projektu) zostały doposażone w sprzęt komputerowy, nie mogą otrzymać sprzętu sfinansowanego w konkursie z działania 3.1 POPC.

Grantobiorca powinien przekazać sprzęt komputerowy do szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli, który położony jest na terenie gminy realizującej projekt grantowy.

Nie ma możliwości przekazania sprzętu:

– szkole na terenie innej gminy;

– szkole publicznej prowadzonej przez organizacje pozarządową.

 

 

6.   Jak liczymy liczbę osób w projekcie?

 

Kluczowa dla projektu jest liczba osób przeszkolonych tj. liczba indywidualnych numerów PESEL.

 

 

7.   Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?

 

Maksymalna kwota określona dla projektu jaka przypada na osobę przeszkoloną to 515 zł .

 

Założona we wniosku liczba osób x 515 zł da nam maksymalną kwotę grantu o jaka można się ubiegać.

Poniżej podajemy przykładowe składowe budżetu mikroprojektów jakie Operator uwzględnił przy pisaniu projektu:

 

Catering – 40 zł/os.

Koszt instruktora- 125 zł/godz.

Wynajem Sali – 300 zł/dzień

Sprzęt komputerowy 12 szt.-24000 zł (1 szt. ok. 2000 zł)

Koszt promocji -15 000 zł

Druk materiałów-15 zł/os.

 

8.   Czy są określone wytyczne co do szkoleń? Ilości osób może liczyć grupa szkoleniowa? Kto przygotowuje materiały szkoleniowe?   

 

Szkolenia są 16 godzinne (2 dni x 8 godzin). Grupa szkoleniowa liczy 12 osób (nie mniej,nie więcej niż 12 osób). Gmina ma do wyboru 7 modułów szkoleniowych. Zakres każdego ze szkoleń opisany jest w dokumencie "Standard wymagań kompetencji cyfrowych"
Materiały szkoleniowe opracowuje Operator, który przekazuje/udostępnia je w wersji elektronicznej. Po stronie Grantobiorcy jest druk materiałów dla każdego uczestnika z wybranych modułów szkoleniowych.

 

 

9.   Kto może wziąć udział w szkoleniach 

 

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby dorosłe, które ukończyły 25 rok życia, z terenu gminy objętej wsparciem z danego województwa.

 

 

10.   Kto może być instruktorem w projekcie?

 

Instruktorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w dokumencie "Standard wymagań kompetencji cyfrowych" – (załącznik nr 4 do regulaminu- strona 3). Instruktor oprócz umiejętności metodycznych (np. Umiejętność motywowania uczestników), technicznych (Umiejętność korzystania z internetu), osoba taka powinna posiadać: Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

Wybrani przez Gminy (grantobiorców) instruktorzy (1-2 osoby w każdym projekcie) zobowiązani będą na początku projektu do odbycia szkolenia u Operatora z "Metodyki kształcenia osób dorosłych" (5 dni x 8 godzin). Operator, po otrzymaniu informacji o wyborze instruktora oraz jego danych kontaktowych, osobiście będzie się kontaktował w celu ustalenia terminu oraz miejsca szkolenia. Koszty szkolenia takiej osoby (np. dojazd, nocleg) należy wliczyć w koszt wynagrodzenia dla instruktora/firmy szkoleniowej. Szkolenie jest dla instruktorów bezpłatne.

 

Instruktorzy na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych prowadzić będą szkolenia w gminach z wybranych modułów.

Na etapie składania wniosku o grant Grantobiorca nie musi dysponować znanym z Imienia i Nazwiska instruktorem. Grantobiorcy mogą wybrać firmę szkoleniową lub wybrać lokalnego instruktora, który spełnia wymagania określone powyżej.

 

 

11.   Jaki jest termin realizacji projektu?

 

Projekt musi się zakończyć najpóźniej do 28.02.2020r.

Harmonogram Projektu powinien uwzględniać:

  1. Organizacja zespołu projektowego
  2. Nabór i szkolenie instruktorów u Operatora
  3. Promocja projektu
  4. Zakup sprzętu komputerowego
  5. Rekrutacja uczestników szkoleń
  6. Przeprowadzenie szkoleń
  7. Rozliczenie i zakończenie projektu
  8.  

12.   Jak wygląda kwestia realizacji projektu?

 

Zakres prac gminy przedstawiamy poniżej:

 Wniosek o grant złożony przez gminy  -->ocena wniosku przez Komisję --> podpisanie umowy z wybranym Grantobiorcą --> wybór instruktorów szkoleń -->  szkolenie instruktorów przez Operatora --> zamówienia realizowane zgodnie z polityką zamówień publicznych w gminie (np. wybór firmy szkoleniowej/instruktora, zakup sprzętu komputerowego) --> rekrutacja i promocja na szkolenia --> przeprowadzenie szkoleń z wybranych modułów --> zakończenie i rozliczenie projektu

 

Na realizację projektu gmina otrzyma 100% kwoty grantu w ciągu 7 dni od podpisania umowy w formie zaliczki.

 


13.   Czy gmina może w ramach dotacji celowej zlecić realizację projektu np. gminnemu ośrodkowi kultury?

 

Nie ma takiej możliwości. Gminne Ośrodki Kultury maja wyodrębnioną osobowość prawną i jako podmioty są wykluczone z możliwości realizacji projektów mikrograntowych (dopuszczalna jest realizacji przez gminę lub gminę w partnerstwie z NGO). Dopuszczalne jest zlecenie realizacji zadań związanych z projektem jedynie jednostkom podległym bezpośrednio gminie i nie mającym wyodrębnionej osobowości prawnej.

 

Gmina może realizować projekt poprzez podległe jednostki o ile jednostki te w 100% jej podlegają.Nie ma możliwości przekazywania realizacji projektu jednostkom o wyodrębnionej osobowości prawnej (a tak np. funkcjonuje część bibliotek i GOKów, które na mocy ustawy mogą być podmiotami niezależnie realizującymi swoje zadania mimo iż są mocno zależne od gminy (np. w zakresie budżetowania lub mianowania dyrektora).

 

Tak wiec zanim gmina zdecyduje się na realizację tego typu należy sprawdzić stan prawny (osobowość prawną) podmiotu.


W przypadku kiedy gmina zdecyduje się powierzyć realizację projektu jednostce podległej, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Operatora w celu przygotowania odpowiednich zapisów w treści umowy o powierzenie grantu.

 

14.   Gmina posiada 7 komputerów kupionych w roku 2017, których minimalne wymagania są zbliżone do tych zaprezentowanych w regulaminie konkursu. Czy komputery te mogą posłużyć do przeprowadzenia szkoleń i mogą być wykazane podczas inwentaryzacji sprzętu czy też należy zawnioskować o zakup sprzętu w 100% spełniającego warunki konkursu. 

 

Nowy sprzęt należy zakupić zgodny ze specyfikacją wskazaną jako załącznik do regulaminu konkursu.

W zakresie posiadanego sprzętu należy zweryfikować czy jego specyfikacja jest zbieżna z danymi technicznymi z załącznika konkursu. Dopuszcza się możliwość prowadzenia szkoleń na sprzęcie, który nie odbiega standardem od nowo zakupionego i umożliwia przeprowadzenie szkoleń w pełnym zakresie.

 

 

15.   Czy minigrantach realizowanych przez Gminy zajęcia z mieszkańcami tych gmin muszą realizować wyłącznie osoby fizyczne czy mogą także instytucje szkoleniowe które będą brały w postępowaniach. Czy wydatki będą kosztami kwalifikowalnymi.

 

Jest możliwość zatrudnienia do realizacji szkoleń firm szkoleniowych. Spełnione muszą być następujące warunki:
– na fakturze od firmy szkoleniowej będą wyodrębnione koszty wynagrodzenia instruktorów (personel zewnętrzny);
– instruktorzy powinni posiadać wymagane minimum doświadczenia;
– firma musi być wybrana zgodnie z zasadami (PZP, zasada konkurencyjności);
– koszt wynagrodzeń nie może przekraczać wskazanych w Wytycznych konkursowych limitów.

 

 

16.   Co należy rozumieć przez zwrot analogiczne wsparcie? [AKTUALIZACJA]

 

Analogiczne wsparcie należy rozumieć jako otrzymanie środków przez szkołę lub ODN na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni informatycznej (lub otrzymanie takiego sprzętu w ramach realizacji projektu przez np. gminę ). Wyjątek stanowi sytuacja w której gmina zadeklaruje iż:

- sprzęt uzyskany w ramach dotychczasowego wsparcia (w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020 ) nie wyczerpuje potrzeb szkoły lub centrum doskonalenia zawodowego (np. sprzęt spożytkowany na potrzeby administracyjne lub posłużył do wymiany jedynie części komputerów w laboratorium informatycznym ) .

Do deklaracji należy dołączyć informację o otrzymanym sprzęcie, jego obecnym przeznaczeniu oraz ilości komputerów w pracowni

informatycznej. Wraz z deklaracją gmina przekaże oświadczenie, iż przekazany sprzęt zostanie wykorzystany wyłącznie do realizacji dalszych potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych (uczniów lub nauczycieli ).

 

 

17.   Czy koszty prowadzenia rachunku bankowego są kwalifikowalne i można je uwzględnić w kosztach administracji i zarzadzania?

 

Zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi POPC (str. 36) usługi bankowe, w tym koszty związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego lub subkonta do rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych jest wydatkiem kwalifikowalnym.

 

 

18.   Czy kwalifikowalny jest zakup przez gminę tonerów i papieru np. do druku materiałów szkoleniowych oraz druku ulotek i plakatów.

 

Tak, zgodnie z Wzorcowym schematem grantowym, podpunkt 4 Wydatki kwalifikowane w mikroprojektach (str. 4) wydatki na organizację szkoleń obejmują catering, materiały, wynajem sali itp.

 

 

19.   Czy możliwy jest zakup papieru, segregatorów, toneru do prowadzenia projektu w gminie w ramach kosztów administracji i zarzadzania?

 

Tak, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu będą uznane za wydatki kwalifikowalne.

 

 

20.   Czy możliwy jest zakup przez gminę składników na przerwy kawowe podczas szkoleń np. kawy, herbaty, cukru itp.?

 

Tak, zgodnie z Wzorcowym schematem grantowym, podpunkt 4 Wydatki kwalifikowane w mikroprojektach (str. 4) wydatki na organizację szkoleń obejmują catering, materiały, wynajem sali itp.

 

 

21.  Czy uczestnikiem szkoleń musi być mieszkaniec z danej gminy czy całego województwa?

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od IZ nie ma przeciwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w takich samych szkoleniach w innych gminach.

  

22. Co możemy jeszcze zakupić/opłacić w ramach środków grantu?

 

Przykładowe propozycje kosztów, które można sfinansować w ramach środków grantu znajdują się w pliku do pobrania poniżej. (Lista ta jest jedynie propozycją i nie uwzględnia wszystkich możliwych kosztów kwalifikowalnych) 


Lista kosztów kwalifikowanych 

 

23.   Jaki jest podział środków grantu i jak należy go księgować?

 

Gmina powinna księgować środki zgodnie ze swoją polityka rachunkowości. Należy stosować podział na środki z UE i budżetu Państwa w proporcji 85,48%-14,52% (wydatki nieinwestycyjne). 

 

24. Czy przeszkolenie jednego uczestnika w więcej niż jednym module szkoleniowym umożliwia potraktowanie tej osoby jako dwóch uczestników? Jak należy liczyć liczbę przeszkolonych jeżeli w ramach jednego projektu osoba weźmie udział w dwóch szkoleniach?

 

Nie ma takiej możliwości. Każdy uczestnik ma swój indywidualny numer PESEL, którego nie można powielać w zależności od udziału w poszczególnych modułach.  

Potwierdzenie ilości osób przeszkolonych odbywać się będzie za pomocą weryfikacji m.in. poprzez numer PESEL tak więc, nie ma możliwości jego duplikowania poprzez podwójne wskazanie tej samej osoby.

 

25. Baza konkurencyjności:

 

W przypadku zamówień powyżej szacunkowej wartości zamówienia 50 tys. zł netto konieczne jest ogłoszenie zapytania ofertowego na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Umieszczacie Państwo zapytanie jako Wnioskodawcy i podajecie numer naboru tj. nabór nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17

 

26. Czy gmina może wynająć salę szkoleniową od własnej jednostki i rozliczyć w ramach projektu notę wewnętrzną ?

 

Zgodnie z informacją od Centrum Projektów Polska  Cyfrowa: 

Zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" wydatek poniesiony ze składników majątku Beneficjenta (grantobiorcy) lub innych jego podmiotów, jeżeli wynika to z przepisów prawa, wchodzi w skład wkładu niepieniężnego projektu. W związku z czym gmina nie powinna rozliczać finansowo wydatków między jednostką organizacyjną gminy, a samą sobą (wynajem sali). Gmina w tej sytuacji jest jednocześnie wykonawcą i odbiorcą usługi. Natomiast notą księgową może być rozliczane proporcjonalnie zużycie energii oraz koszt sprzątania sali po szkoleniu w ramach kategorii "Organizacja szkoleń", ewentualnie inne opłaty eksploatacyjne.

 

27. Czy możliwy jest zakup przedłużaczy do komputerów?

 

Drobne sprzęty niezbędne do realizacji szkoleń powinny być zakupione w kategorii – organizacja szkoleń. W ramach kategorii sprzęt dopuszczalny jest zakup jedynie komputerów.

 

28. Czy można zakupić aparat fotograficzny na potrzeby dokumentowania szkoleń/projektu?

 

Nie ma takiej możliwośći. Dokumentacja fotograficzna może odbywać się dostępnym sprzętem. Podstawą dokumentowania kursów są listy obecności, zgłoszenia lub ewentualnie certyfikaty wydane po odbytym kursie.

 

29. Czy istnieje możliwość zawarcia umowy zlecenia dla pracowników Gminy, którzy będą zaangażowani w projekt np. jako personel projektu lub instruktor szkoleń (pracownik gminy ma udokumentowane doświadczenie)?

 

W przypadku gdy tego typu zadania będzie realizował pracownik gminy możliwe jest przyznanie mu dodatku do wynagrodzenia lub w przypadku gdy szkolenia są jednym z jego zadań realizowanych w ramach umowy o pracę oddelegowanie do prowadzenia szkoleń (ta część wynagrodzenia będzie wtedy kwalifikowana).

 

30. Czy można zakupić: oprogramowanie antywirusowe?

 

Nie. W przypadku oprogramowania zalecane jest jedynie takie, które jest niezbędne do prowadzenia zajęć. Oprogramowanie antywirusowe nie zalicza się do tej kategorii. Zalecamy korzystanie z darmowych programów, które w sposób dostateczny mogą dodatkowo komputer zabezpieczyć.

 

31. Czy można zakupić ubezpieczenie zakupionych laptopów?

 

Nie jest ono kwalifikowane w projekcie.

 

32. Czy w ramach projektu gmina może zamówić usługi tłumacza migowego? Z jakiej pozycji budżetowej taka osobę rozliczyć?

 

Jeśli jest to wydatek niezbędny do przeprowadzenia szkoleń może być pokryty w ramach kategorii wynagrodzenia kadry instruktorskiej.

 

33. Czy zakup notebooka wraz z oprogramowaniem (zakup oprogramowania systemowego, zakup pakietu OFFICE) będzie znajdował się w kategorii kosztów zakup sprzętu?

 

Oprogramowanie umożliwiające użytkowanie sprzętu jest traktowane jak składowa tego urządzenia. W związku z czym koszt urządzenia wraz z oprogramowaniem należy przypisać do kategorii kosztów – Sprzęt.

 

34. Do jakiej kategorii kosztów (zakup sprzętu, czy organizacja szkoleń) przyporządkować pozycję: licencja na oprogramowanie dedykowane tematyce szkoleń typu symulator usług e-administracji oraz jeśli jest taka możliwość, zakupu ww. oprogramowania?

 

Zakup programów umożliwiających prowadzenie szkoleń przypisujemy do kategorii kosztów – Organizacja szkoleń.

 

35. Gdzie można znaleźć test początkowy i ankietę ewaluacyjną szkoleń?

 

Informujemy, iż wszyscy Grantobiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia testu początkowego oraz końcowego (ankieta ewaluacyjna) z uczestnikami projektu w ramach każdego modułu szkoleniowego. 

Test początkowy oraz końcowy znajdziecie Państwo na bezpośrednio na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/popc-kompetencje-cyfrowe

 

36. Zamówienia publiczne w projekcie

Proszę oszacować wartość zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia mówi nam jaki tryb postępowania wybrać. W ramach szacowania możecie Państwo wysłać zapytanie o cenę do potencjalnego Wykonawcy (np. drukarni, nauczyciela, trenera, firmy komputerowej), lub pobrać cennik ze strony www/printscreen ze strony z ceną.

Stosujecie Państwo wewnętrzne regulaminy zamówień publicznych jednak obowiązują Państwa także wytyczne dot. realizacji projektów zgodnie z którymi:

1. Jeżeli zamówienie jest poniżej  20 tys. zł to przeprowadzacie Państwo je zgodnie ze swoimi regulaminami.  Zawarcie umowy nie jest konieczne. W ramach tego należy udowodnić ,że nie zakupiliście czegoś powyżej cen rynkowych.

2.   Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia mieści się w przedziale 20-50 tys. zł neto musicie Państwo wysłać zapytanie do min. 3 potencjalnych Wykonawców lub umieścić na swojej stronie www (tryb zgodnie z wytycznymi -rozeznanie rynku-najlepiej umieścić na stronie i wysłać do min. 3 Wykonawców). 

Żeby zapytanie było ważne muszą wpłynąć min. 2 ważne oferty.

3.   Jeżeli wartość zamówienia przekracza 50 tys. netto należy zapytanie ofertowe umieścić w bazie konkurencyjności (składanie ofert min. 7 dni)- logujecie się Państwo na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl jako Wnioskodawca podać proszę numer naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17.

37. Czy istnieje możliwość prowadzenia szkoleń online?

W związku z obecną sytuacją w kraju spowodowaną pandemią oraz wprowadzonymi obostrzeniami możliwe jest przeprowadzenie szkoleń w formie zdalnej.

W celu prawidłowego rozliczenia szkolenia zdalnego konieczne jest zastosowanie się do poniższych wytycznych:

Grantobiorca decydując się na prowadzenie szkoleń w formie zdalnej zobowiązany jest do doboru odpowiedniej platformy, która zapewni uczestnikom darmowy i łatwy dostęp podczas szkolenia oraz pozwoli Grantobiorcy na udokumentowanie przeprowadzonego szkolenia.

Dokumentacja potwierdzająca realizację szkolenia w formie zdalnej powinna obejmować co najmniej:

1. Oświadczenie Grantobiorcy o zrealizowaniu w projekcie działań w formie zdalnej  (załącznik nr 1)  wraz z dokumentacją potwierdzającą tj.:
·         krótki film z każdego dnia szkolenia tj. nagranie początku szkolenia (pierwsze 5 minut) oraz końca szkolenia (ostatnie 5-10 minut) w taki sposób aby na nagraniu były widoczne data/długość trwania szkolenia
·         zrzut (print screen) ekranu wykonane w trakcie szkolenia (2-4 zdjęcia w ciągu jednego dnia szkoleniowego np. co 2-3 godziny) z widoczną datą i godziną oraz listą uczestników (np. w formie czatu)

2. Oświadczenie uczestnika o wzięciu udziału w szkoleniu w formie zdalnej  (załącznik nr 2)    

3. Zapewnienie osobie wyznaczonej przez Operatora możliwości zalogowania się podczas szkolenia celem przeprowadzenia kontroli

Należy również pamiętać, że każdy uczestnik szkolenia musi wypełnić wszystkie dokumenty, które obowiązują podczas szkoleń stacjonarnych tj.:

·  Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

·  Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (jeśli dotyczy)

·  Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (dotyczy uczestników, którzy wypełnili Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego)

·  Dane uczestnika indywidualnego w ramach projektu i Deklaracja udziału w projekcie

38 Czy w sytuacji, gdy szkolenia odbywać się będą zdalnie mamy obowiązek zapewnić posiłki (np. dostarczać do domów)?

W przypadku szkoleń prowadzonych w formie zdalnej nie ma podstawy do uznania kosztów cateringu za kwalifikowalne. W formie zdalnej nie przewidziano możliwości zapewnienia posiłków dla uczestników.

39. Czy w sytuacji jw. Ankiety wstępne i ewaluacja po szkoleniu nadal obowiązują?

Tak. Testy online są obligatoryjne dla uczestników szkolenia również szkoleń w formie online.

40. W jaki sposób przekazać materiały dla uczestników?

Materiały szkoleniowe powinny zostać udostępnione do pobrania. Podręczniki są dostępne na stronie www Operatora.

Więcej pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu grantowego zawartych jest na stronie Instytucji Pośredniczącej -Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


https://cppc.gov.pl/najczesciej-zadawane-pytania-faq-w-ramach-iii-naboru-wnioskow-dla-dzialania-3-1-popc-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji/

 

Stanowisko Centrum  Projektów Polska Cyfrowa  w sprawie stosowania art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przy wyborze partnerów przez Grantobiorców.

 


 

 

Wiadomości

GMINO POMÓŻ SWOIM MIESZKAŃCOM ZDOBYĆ KOMPETENCJE CYFROWE!

Szansa na granty w wysokości do 150.000 złotych dla gmin z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego!

NGO zgłoś się do gminy jako partner i zrealizujcie wspólnie ten projekt! Nie jest potrzebny wkład własny 

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA SAMORZĄDÓW. Granty dla realizatorów dobrego rządzenia W partnerstwie z miastem Puck wygraliśmy konkurs w ramach działania PO WER "Wysokiej jakości usługi administracyjne"
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej