Cała wiedza w internetowej sieci 09:59 1 lipca 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

O nas

 

 

 

 Fundacja Promocji Gmin Polskich


działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W toku wieloletniej działalności Fundacja wyspecjalizowała się zwłaszcza w przygotowywaniu i  prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych o raz realizacji projektów w takich obszarach tematycznych jak:

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
rozwój infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury służącej aktywności sportowej i rekreacyjnej w gminach
rozwój selektywnej gospodarki odpadami na potrzeby recyklingu
rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej
rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
rozwój ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej,
rozwój dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej
rozwój partnerstwa międzysektorowego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego
rozwój ekoinnowacyjnej gospodarki komunalnej
informatyzacja gmin oraz rozwój infrastruktury cyfrowej i inteligentnej
rozwój zrównoważonych zamówień publicznych
wykorzystywanie funduszy europejskich. 

W każdym z tych obszarów Fundacja realizowała i podejmowała i realizuje konkretne projekty (dofinansowane ze środków krajowych lub europejskich) oraz praktyczne przedsięwzięcia informacyjne, edukacyjne, promocyjne i doradcze. Fundacja współpracowała i współdziała  w tym zakresie z  wieloma organizacjami publicznymi,  stowarzyszeniami pozarządowymi i prywatnymi. Długofalowe i kompleksowe przedsięwzięcia Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje w formule partnerstwa strategicznego, tak jak np. w działaniach informacyjnych i promocyjnych z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

 

Cele Fundacji

Celem statutowym jak i myślą przewodnią Fundacji jest: 

zapewnienie międzynarodowego standardu promocji gmin polskich;
opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia i przepływu informacji między gminami oraz instytucjami w kraju i zagranicą;
organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych;
promowanie ofert inwestycyjnych;
pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia;
organizowanie profesjonalnej obsługi biurowej Zarządów polskich gmin. 

 Celem Fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz wspieranie rozwoju sieci komunikacyjnej, służąca promocji miast i gmin, w szczególności 

promowanie potencjału społecznego, ekonomicznego i ekologicznego gmin polskich,
stymulowanie inicjatyw związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości lokalnej i aktywną walką z bezrobociem,
tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
pomoc informacyjna w rozwijaniu proekologicznej infrastruktury komunalnej, w tym komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

 

Z kim współpracujemy?

Blisko 25 letnią już działalność Fundacji  ilustruje współpraca  z szeregiem instytucji i organizacji publicznych; ogólnokrajowych i regionalnych, rządowych i samorządowych, prywatnych i pozarządowych. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca  z takimi instytucjami publicznymi jak: 

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej (PAP)
Ministerstwa: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Środowiska,  Gospodarki, Rozwoju, 
Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundacją "Ekofundusz"
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
Urzędem Zamówień Publicznych 

W organizacji inicjatyw edukacyjno-szkoleniowych i organizacji konferencji, Fundacja współpracuje z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Nasi partnerzy to: 
Bank Pekao BP
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A.
BRE-BANK Hipoteczny,
Polska Izba Ubezpieczeń

Spośród organizacji pozarządowych  współpracujących z Fundacją znajdują się m.in. 
Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportowej (IACS), Polska Korporacja  Menadżerów Sportu
Fundacja "Nasza Ziemia": www.naszaziemia.pl
Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine-isd.org.pl

Ważnymi partnerami  Fundacji są instytucje i organizacje, także międzynarodowe, pomagające samorządom lokalnym w tworzeniu projektów i wypełnianiu aplikacji o środki  z funduszy strukturalnych. Należą do nich m.in: 

Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna: www.made.pl
Uniwersytet w Perugii (Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo): www.cstassisi.it
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) w Mediolanie: www.cesi.it
Marketing Now Ltd (Londyn Wielka Brytania)
Instytut Edukacji Europejskiej: www.euroedukacja.org
Konsorcjum Polska w UE: www.konsorcjum.org
DGE Bruxelles Polska: www.dge.pl
Holiday Travel S.A.: www.holidaytravel.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji: www.integracja.org
Stowarzyszenie "Jura XXI wiek" 

Wspólnie z Serwisem Samorządowym PAP i REDAKCJĄ "Przeglądu Samorządowego. Zamówienia Publiczne" podjęty został przez Fundację Program Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych. W ramach tej inicjatywy organizowano konferencje regionalne i przygotowywane są Poradniki Samorządowe.  Ukazały się np. specjalne wydania Poradnika poświęcone m.in. takim tematom jak : bezpieczeństwo w Gminie, informatyzacja i cyfryzacja w gminach, ubezpieczenia komunalne  czy rozwój lokalnej infrastruktury  sportowo – rekreacyjna.

 

Praktyczne inicjatywy ?

W dorobku Fundacji zapisują się efekty kolejnych incjatyw skierowanych do samorządów lokalnych, w tym w programach realizowanych  ze środków Unii Europejskiej. Przykładem: 

Projekt Leonardo da Vinci - "Nowy Biznes - Nowy Start" - Z polskich gmin na staż do Umbrii
Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "e-dialog"
Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"

 

Jakie są nasze dokonania?

W ostatnich latach Fundacja zorganizowała kilkanaście ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych konferencji i seminariów, z udziałem Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, przedstawicieli agend rządowych, parlamentu i innych instytucji i organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych. Dominujące tematy podejmowane na konferencjach to: 

finansowanie rozwoju lokalnego
ochrona środowiska
wykorzystywanie funduszy strukturalnych UE przez polskie samorządy
tworzenie zielonych miejsc pracy
partnerstwo publiczno-prywatne

 Ważniejsze cykle konferencji samorządowych, zorganizowane przez Fundacje to: 

"Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - Instrumentem Rozwoju Gmin"
"Gminy Polskie w Europie - Inwestowanie w Rozwój"
"Forum Finansów Samorządowych"
"Finansowanie Rozwoju Lokalnego" 

Do znaczących dokonań Fundacji nalezą inicjatywy, takie jak: 

Europejska Wszechnica Samorządowa;  
Centrum Informacji Gospodarczej Gmin o ich potencjale gospodarczym (specjalnie opracowana ankieta), inwestycyjnym i w zakresie nieruchomości, upowszechnianie i promocja danych, za pośrednictwem tradycyjnych i elektronicznych nośników informacji.
Klub Gmin Polskich, oferującej możliwość kompleksowej, opartej na preferencyjnych dla członków Klubu warunkach, promocji i public relations.

 

 

Wiadomości

GMINO POMÓŻ SWOIM MIESZKAŃCOM ZDOBYĆ KOMPETENCJE CYFROWE!

Szansa na granty w wysokości do 150.000 złotych dla gmin z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego!

NGO zgłoś się do gminy jako partner i zrealizujcie wspólnie ten projekt! Nie jest potrzebny wkład własny 

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA SAMORZĄDÓW. Granty dla realizatorów dobrego rządzenia W partnerstwie z miastem Puck wygraliśmy konkurs w ramach działania PO WER "Wysokiej jakości usługi administracyjne"
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej