Cała wiedza w internetowej sieci 20:56 3 grudnia 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

O nas

 

 

 

 Fundacja Promocji Gmin Polskich


działa od lipca  1994 r.- na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin, na terenie całego kraju. Jej głównym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego. W toku wieloletniej działalności Fundacja wyspecjalizowała się zwłaszcza w przygotowywaniu i  prowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych o raz realizacji projektów w takich obszarach tematycznych jak:

ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
rozwój infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury służącej aktywności sportowej i rekreacyjnej w gminach
rozwój selektywnej gospodarki odpadami na potrzeby recyklingu
rozwój energetyki odnawialnej i prosumenckiej
rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
rozwój ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej,
rozwój dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej
rozwój partnerstwa międzysektorowego, publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego
rozwój ekoinnowacyjnej gospodarki komunalnej
informatyzacja gmin oraz rozwój infrastruktury cyfrowej i inteligentnej
rozwój zrównoważonych zamówień publicznych
wykorzystywanie funduszy europejskich. 

W każdym z tych obszarów Fundacja realizowała i podejmowała i realizuje konkretne projekty (dofinansowane ze środków krajowych lub europejskich) oraz praktyczne przedsięwzięcia informacyjne, edukacyjne, promocyjne i doradcze. Fundacja współpracowała i współdziała  w tym zakresie z  wieloma organizacjami publicznymi,  stowarzyszeniami pozarządowymi i prywatnymi. Długofalowe i kompleksowe przedsięwzięcia Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje w formule partnerstwa strategicznego, tak jak np. w działaniach informacyjnych i promocyjnych z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

 

Cele Fundacji

Celem statutowym jak i myślą przewodnią Fundacji jest: 

zapewnienie międzynarodowego standardu promocji gmin polskich;
opracowanie i wdrożenie efektywnego systemu gromadzenia i przepływu informacji między gminami oraz instytucjami w kraju i zagranicą;
organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i promocyjnych;
promowanie ofert inwestycyjnych;
pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia;
organizowanie profesjonalnej obsługi biurowej Zarządów polskich gmin. 

 Celem Fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska oraz wspieranie rozwoju sieci komunikacyjnej, służąca promocji miast i gmin, w szczególności 

promowanie potencjału społecznego, ekonomicznego i ekologicznego gmin polskich,
stymulowanie inicjatyw związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości lokalnej i aktywną walką z bezrobociem,
tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
pomoc informacyjna w rozwijaniu proekologicznej infrastruktury komunalnej, w tym komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

 

Z kim współpracujemy?

Blisko 25 letnią już działalność Fundacji  ilustruje współpraca  z szeregiem instytucji i organizacji publicznych; ogólnokrajowych i regionalnych, rządowych i samorządowych, prywatnych i pozarządowych. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca  z takimi instytucjami publicznymi jak: 

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej (PAP)
Ministerstwa: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Środowiska,  Gospodarki, Rozwoju, 
Pracy i Polityki Społecznej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundacją "Ekofundusz"
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
Urzędem Zamówień Publicznych 

W organizacji inicjatyw edukacyjno-szkoleniowych i organizacji konferencji, Fundacja współpracuje z instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Nasi partnerzy to: 
Bank Pekao BP
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A.
BRE-BANK Hipoteczny,
Polska Izba Ubezpieczeń

Spośród organizacji pozarządowych  współpracujących z Fundacją znajdują się m.in. 
Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportowej (IACS), Polska Korporacja  Menadżerów Sportu
Fundacja "Nasza Ziemia": www.naszaziemia.pl
Instytut na rzecz Ekorozwoju: www.ine-isd.org.pl

Ważnymi partnerami  Fundacji są instytucje i organizacje, także międzynarodowe, pomagające samorządom lokalnym w tworzeniu projektów i wypełnianiu aplikacji o środki  z funduszy strukturalnych. Należą do nich m.in: 

Małopolska Agencja Doradczo-Edukacyjna: www.made.pl
Uniwersytet w Perugii (Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo): www.cstassisi.it
Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) w Mediolanie: www.cesi.it
Marketing Now Ltd (Londyn Wielka Brytania)
Instytut Edukacji Europejskiej: www.euroedukacja.org
Konsorcjum Polska w UE: www.konsorcjum.org
DGE Bruxelles Polska: www.dge.pl
Holiday Travel S.A.: www.holidaytravel.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji: www.integracja.org
Stowarzyszenie "Jura XXI wiek" 

Wspólnie z Serwisem Samorządowym PAP i REDAKCJĄ "Przeglądu Samorządowego. Zamówienia Publiczne" podjęty został przez Fundację Program Informacyjnego Wsparcia Samorządów Terytorialnych. W ramach tej inicjatywy organizowano konferencje regionalne i przygotowywane są Poradniki Samorządowe.  Ukazały się np. specjalne wydania Poradnika poświęcone m.in. takim tematom jak : bezpieczeństwo w Gminie, informatyzacja i cyfryzacja w gminach, ubezpieczenia komunalne  czy rozwój lokalnej infrastruktury  sportowo – rekreacyjna.

 

Praktyczne inicjatywy ?

W dorobku Fundacji zapisują się efekty kolejnych incjatyw skierowanych do samorządów lokalnych, w tym w programach realizowanych  ze środków Unii Europejskiej. Przykładem: 

Projekt Leonardo da Vinci - "Nowy Biznes - Nowy Start" - Z polskich gmin na staż do Umbrii
Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "e-dialog"
Projekt Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL "Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych"

 

Jakie są nasze dokonania?

W ostatnich latach Fundacja zorganizowała kilkanaście ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych konferencji i seminariów, z udziałem Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów, przedstawicieli agend rządowych, parlamentu i innych instytucji i organizacji publicznych, prywatnych i pozarządowych. Dominujące tematy podejmowane na konferencjach to: 

finansowanie rozwoju lokalnego
ochrona środowiska
wykorzystywanie funduszy strukturalnych UE przez polskie samorządy
tworzenie zielonych miejsc pracy
partnerstwo publiczno-prywatne

 Ważniejsze cykle konferencji samorządowych, zorganizowane przez Fundacje to: 

"Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - Instrumentem Rozwoju Gmin"
"Gminy Polskie w Europie - Inwestowanie w Rozwój"
"Forum Finansów Samorządowych"
"Finansowanie Rozwoju Lokalnego" 

Do znaczących dokonań Fundacji nalezą inicjatywy, takie jak: 

Europejska Wszechnica Samorządowa;  
Centrum Informacji Gospodarczej Gmin o ich potencjale gospodarczym (specjalnie opracowana ankieta), inwestycyjnym i w zakresie nieruchomości, upowszechnianie i promocja danych, za pośrednictwem tradycyjnych i elektronicznych nośników informacji.
Klub Gmin Polskich, oferującej możliwość kompleksowej, opartej na preferencyjnych dla członków Klubu warunkach, promocji i public relations.

 

 

Wiadomości

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
NASZ AS czyli internetowa AKADEMIA SUPERGMINY. Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa Fundacja Promocji Gmin Polskich realizuje projekt "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa". Naszym celem jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zainteresowanych zapraszamy do Akademii SuperGMINY.
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
NOWA SZANSA NA GRANTY. Do 150 000 zł dla gminy, w tym 60 000 zł na zakup sprzętu Realizację projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców przedłużyliśmy do 30 kwietnia 2021 r.
DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA SAMORZĄDÓW. Granty dla realizatorów dobrego rządzenia W partnerstwie z miastem Puck wygraliśmy konkurs w ramach działania PO WER "Wysokiej jakości usługi administracyjne"
KOMPETENCJE CYFROWE ON LINE. Dodatkowa możliwość dla grantobiorców w ramach POPC W związku z pandemią koronawirusa możliwe jest prowadzenie szkoleń online w ramach projektów POPC.
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej