Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 09:39 8 kwietnia 2020 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ

2019-02-28 Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania przestrzennego.

Otwarty został nabór uzupełniający do konkursu grantowego w ramach projektu: "Przestrzeń gminna - Lokalna wartość" (nr projektu POWR.02.19.00-00-KP11/18).

 

Pozostało jeszcze 450 000 zł do przyznania dla gmin na realizację projektu.

 

Ilość miejsc na realizację II etapu projektu została wyczerpana. 


Pozostała możliwość składania deklaracji tylko na I etap konsultacji. 

 
W ramach konkursu można otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł. Przyznane środki będą przeznaczone na realizację wsparcia pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.).

W projekcie nie jest wymagany wkład własny, przewidujemy 100% dofinansowania. Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie projektu. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie (dokumentacja konkursowa w załączeniu). 


Czas trwania naboru do wyczerpania środków!


 

POBIERZ DOKUMENTACJE KONKURSOWĄ Oto najważniejsze informacje dotyczące projektu

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partner Projektu: SoftGIS s.c.

Tytuł projektu: "Przestrzeń gminna – lokalna wartość"

Okres realizacji: 01.10.2018 – 31.12.2020

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 899 790,00 zł.

Wartość projektu: 1 899 790,00 zł

Obszar realizacji projektu: cała Polska

 

CEL GŁÓWNY

Celem projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w minimum 20 gminach w okresie 01.10.2018 – 31.12.2020.

 

GRUPA DOCELOWA

·         min 20 grantobiorcówgminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie z terenu całej Polski, które:

1.       nie korzystają ze wsparcia jednocześnie więcej niż jednego projektu wyłonionego w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/18

2.       gminy, które wyznaczą od 2 do 4 pracowników do odbycia szkolenia z zakresu opracowania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane w systemie informacji przestrzennej

3.       gminy, które zobowiążą się do zastosowania min. 3 technik konsultacji, w tym co najmniej 1 internetowej

4.       gminy, które zobowiążą się  do opracowania IPK uwzględniającego I etap konsultacji

5.       gminy, które posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego (lub jego zmiany) lub pisemne zobowiązanie, że projekt takiej uchwały zostanie przedłożony radzie gminy do uchwalenia w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie

6.       pracownicy gmin zajmujący się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi

 

·         60 osób (30 K, 30 M) -  pracownicy zajmujący się obszarem planowania i zagospodarowania przestrzennego (pracownicy grantobiorców)

 

 

Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują:

·         Udzielenie min 20 grantów dla gmin na podstawie IPK (max 50 000 zł. dla 1 gminy)

·         Aktualizacja wiedzy i kompetencji 60 pracowników grantobiorców zajmujących się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi

·         Przeprowadzenie min 20 pogłębionych konsultacji społecznych wspólnie z grantobiorcami (min. 75% konsultacji będzie obligatoryjnie dotyczyć I etapu konsultacji )

 


 

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI:

 

Lp.

Wskaźniki projektu

Zakładana wartość docelowa

1

Liczba JST, których pracownicy zostali przygotowani  do opracowywania aktów  planistycznych  oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej

20

2

Liczba JST, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO

2

3

Liczba gmin objętych wsparciem w zakresie realizacji pogłębionych konsultacji społecznych

20

4

Liczba przeprowadzonych we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego

20

5

Liczba gmin objętych wsparciem w zakresie realizacji pogłębionych konsultacji społecznych

20

 

Wiadomości

KORONAWIRUSA TRZYMAJMY NA DYSTANS. Prosimy o telefeny lub maile W związku z epidemią koronawirusa i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się choroby poprzez...
JAK KORZYSTAĆ Z PRAWA DO STANOWIENIA PRAWA? Projekt FPGP adresowany do ngo Chodzi o podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie stanowienia prawa wśród przedstawicieli...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
DZIAŁAJMY RAZEM. Klimat dla inicjatyw, inicjatywy nie tylko dla klimatu Mamy ambicję aby i w 2020 roku nie zabrakło powodów do satysfakcji i uznania środowisk, w...
ZAMIAST TOASTU: 25 LAT NA RZECZ GMIN. W tym roku minął mały jubileusz Bez toastów i hucznych uroczystości, w wirze nowych realizacji, bez fanfar weszliśmy w nowe...
MILIONY NA KOMPUTERY. Dodatkowy czas dla czterech województw Do 20 kwietnia 2020 r. są wydłużone terminy realizacji naszych edukacyjnych projektów...
TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów 12 cech dobrego trenera w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców i...