Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 01:06 21 lipca 2019

KTO MĄDRZE PYTA, TRAFIA DO KASY. Granty dla liderów konsultacji

2019-06-30 Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie grantowym dla gmin „Liderzy konsultacji społecznych”. Nabór trwa do 10 lipca 2019 r.
W ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych" (PO WER działanie 2.12) otrzymać można grant w wysokości do 50 tys. zł. Celem dofinansowania jest na wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach.

Przez pogłębione konsultacje rozumie się konsultacje wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r., poz. 199, z późn.zm.).

W projekcie nie jest wymagany wkład własny, dofinansowanie wynosi 100%.   Beneficjentami mogą być gminy z całej Polski. Okres realizacji trwa do 30.06.2021

Organizatorzy przewidzieli minimum 3 techniki konsultacji (w tym jedną internetową). Brak jest katalogu kosztów, co oznacza, że gmina może pokryć niezbędne koszty związane z realizacją wskazanych technik.

Fundacja Promocji Gmin Polskich zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne  na każdym etapie realizacji projektu.

Więcej informacji: TUTAJ

Wiadomości

TAKI TRENING CZYNI MISTRZA. Katalog Dobrych Praktyk Drodzy Państwo! Oddajemy w Państwa ręce Katalog Dobrych Praktyk dla Trenerów opracowany w...
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
SERCE DO KOMPUTERA. Dr Joanna Frączek-Broda uczy cyber kompetencji Podręcznik ma pomóc trafić do serc i głów kursantów – pisze do trenerów autorka...
PRZESTRZEŃ DLA MĄDRYCH PYTAŃ. Granty na konsultacje planów zagospodarowania Do 50 tysięcy złotych mogą zdobyć gminy w ramach konkursu "Liderzy konsultacji społecznych".
MILIONY NA KOMPUTERY. Szansa dla gmin z czterech województw Prawie 5 mln zł dla gmin z Wielkopolski i Pomorza Zach., prawie 4 mln dla Łódzkiego i...
Nabór uzupełniający do konkursu PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ Jest druga szansa otrzymania przez gminy grantu 50 tys zł na konsultacje społeczne planowania...
ZAWSZE RAZEM. Zespoły zadaniowe efektywną formą realizacji statutowych celów Fundacji Nasze cele programowe realizujemy w zespołach zadaniowych gromadzących specjalistów i...
CZYSTE CELE OD SAMEGO POCZĄTKU. Ochrona środowiska programowym priorytetem Sprawy ochrony środowiska zajmowały w Fundacji Promocji Gmin Polskich zawsze pierwszoplanowe...