Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 10:32 19 października 2018

KONKURSOWE ABC. Odpowiadamy Czytelnikom w sprawie PO PC 3.1

2018-10-02 Prezentujemy listę najczęstszych pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów

W związku z dużym zainteresowaniem gmin w konkursie grantowym poniżej prezentujemy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami:


1.   Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant?

Cała dokumentacja związana z konkursem grantowym, w  tym regulamin konkursu, wzór umowy i wniosek grantowy znajdują się n astronie Fundacji w zakładce 
https://fpgp.eu/polska-cyfrowa-3-1/index.html


2.   Czy grantobiorca musi zrealizować wszystkie moduły szkoleniowe?

Nie. Grantobiorca sam decyduje, które moduły szkoleniowe będą najbardziej atrakcyjne i potrzebne dla jego mieszkańców. Może więc wybrać wszystkie moduły szkoleniowe lub przeprowadzić szkolenia z wybranych modułów.


3. Ile sprzętu komputerowego możemy zakupić w projekcie?

Operator dopuszcza możliwość zakupu sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. (nie ma możliwości kupienia mniejszej liczby komputerów). Pod warunkiem iż gmina w przeprowadzonej inwentaryzacji sprzętu oświadczy iż nie dysponuje sprzętem, który mogłaby wykorzystać na szkolenia.

W przypadku zorganizowania większej ilości szkoleń, tym samym przeszkolenia dużej liczby uczestników, Operator dopuszcza możliwość zakupu 2 zestawów komputerowych tj.24 sztuk (o ile jest to uzasadnione).

Zamawiający szacuje iż koszt 1 komputera wynosić będzie ok.2 000 zł.

 4. Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?

 Możliwy w projekcie jest zakup sprzętu komputerowego, który spełnia wymagania zawarte w dokumencie "Wytyczne dla zakupu sprzętu"- załącznik nr 5 do regulaminu.

 Możliwy jest zakup oprogramowania pod warunkiem, iż będzie on niezbędny do prowadzenia szkoleń.


5. Czy sprzęt po zakończeniu projektu możemy przekazać do biblioteki lub innego wybranego przez nas ośrodka?

Zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi CPPC, sprzęt można przekazać tylko do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli z zastrzeżeniem, iż sprzęt nie będzie przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

W związku z tym nie ma możliwości przekazania sprzętu do placówki, która otrzymała podobne wsparcie tj. posiada już takie bądź tożsame sprzęty z innego programu operacyjnego w perspektywie 2014-2020.


6.   Jak liczymy liczbę osób w projekcie?

Kluczowa dla projektu jest liczba osób przeszkolonych tj. liczba indywidualnych numerów PESEL.

 


7.   Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?

Maksymalna kwota określona dla projektu jaka przypada na osobę przeszkoloną to 515 zł .

 

Założona we wniosku liczba osób x 515 zł da nam maksymalną kwotę grantu o jaka można się ubiegać.

Poniżej podajemy przykładowe składowe budżetu mikroprojektów jakie Operator uwzględnił przy pisaniu projektu:

 

Catering – 40 zł/os.

Koszt instruktora- 120 zł/godz.

Wynajem Sali – 300 zł/dzień

Sprzęt komputerowy 12 szt.-24000 zł (1 szt. ok. 2000 zł)

Koszt promocji 15 000 zł

Dodatek do wynagrodzenia – 3 000 zł

Druk materiałów 8-15 zł/os.

 

8.     Czy są określone wytyczne co do szkoleń? Ilości osób może liczyć grupa szkoleniowa? Kto przygotowuje materiały szkoleniowe?   Szkolenia są 16 godzinne (2 dni x 8 godzin). Grupa szkoleniowa liczy 12 osób (nie mniej,nie więcej niż 12 osób). Gmina ma do wyboru 7 modułów szkoleniowych. Zakres każdego ze szkoleń opisany jest w dokumencie "Standard wymagań kompetencji cyfrowych"
Materiały szkoleniowe opracowuje Operator, który przekazuje/udostępnia je w wersji elektronicznej. Po stronie Grantobiorcy jest druk materiałów dla każdego uczestnika z wybranych modułów szkoleniowych.

9. Kto może wziąć udział w szkoleniach:
 • w szkoleniach mogą wziąć udział osoby dorosłe, które ukończyły 25 rok życia
 • uczestniczkami i uczestnikami szkoleń mogą zostać mieszkanki i mieszkańcy całego województwa, nie tylko z terenu gminy, która złożyła wniosek

 

10.   Kto może być instruktorem w projekcie?

Instruktorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w dokumencie "Standard wymagań kompetencji cyfrowych" – (załącznik nr 4 do regulaminu- strona 3). Instruktor oprócz umiejętności metodycznych (np. Umiejętność motywowania uczestników), technicznych (Umiejętność korzystania z internetu), osoba taka powinna posiadać: Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat. 

 

Wybrani przez Gminy (grantobiorców) instruktorzy (1-2 osoby w każdym projekcie) zobowiązani będą na początku projektu do odbycia szkolenia u Operatora z "Metodyki kształcenia osób dorosłych". Koszty szkolenia takiej osoby (np. dojazd, nocleg) należy wliczyć w koszt wynagrodzenia dla instruktora/firmy szkoleniowej.

 

Instruktorzy na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych prowadzić będą szkolenia w gminach z wybranych modułów.

Na etapie składania wniosku o grant Grantobiorcy nie musi dysponować znanym z Imienia i Nazwiska instruktorem. Grantobiorcy mogą wybrać firmę szkoleniową lub wybrać lokalnego instruktora, który spełnia wymagania określone powyżej.

 

11.   Jaki jest termin realizacji projektu?

Termin realizacji projektu zależy od miejsca realizacji tj. w przypadku:

 1. projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego projekt może się rozpocząć we wrześniu 2018r.
 2. projektów realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego- projekt może się rozpocząć w październiku 2018r.
 3. projektów realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego projekt może się rozpocząć w listopadzie 2018r.

Projekt musi się zakończyć najpóźniej do 02.2020r.

Harmonogram Projektu powinien uwzględniać:

 1.  Organizacja zespołu projektowego
 2. Nabór i szkolenie instruktorów u Operatora
 3. Promocja projektu
 4. Zakup sprzętu komputerowego
 5. Rekrutacja uczestników szkoleń
 6. Przeprowadzenie szkoleń
 7. Rozliczenie i zakończenie projektu
12.  Jak wygląda kwestia realizacji projektu?

Zakres prac gminy przedstawiamy poniżej:

 Wniosek o grant złożony przez gminy --> podpisanie umowy z Operatorem --> wybór instruktorów szkoleń -->  szkolenie instruktorów przez Operatora --> zamówienia realizowane zgodnie z polityką zamówień publicznych w gminie (np. wybór firmy szkoleniowej/instruktora, zakup sprzętu komputerowego) --> rekrutacja i promocja na szkolenia --> przeprowadzenie szkoleń z wybranych modułów --> zakończenie i rozliczenie projektu


Na realizację projektu gmina otrzyma 95% kwoty grantu w ciągu 7 dni od podpisania umowy w formie zaliczki, 5% gmina otrzyma na koniec projektu w formie refundacji środków.

Wiadomości

KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w PO PC celem...
KONKURSOWE A-Z NA BIS. Wszystko o założeniach 3.1 PO PC Jestem z gminy kujawsko-pomorskiej. Przeczytałam, że obszar kraju podzielono na obszary...
GMINA PYTA O PIENIĄDZE. Jak liczymy liczbę osób w projekcie? Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?
GMINA PYTA O SPRZĘT. Co zrobić z tuzinem komputerów? Komu je dać? Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?
GMINA PYTA O PAPIERY. Kto pyta nie błądzi idąc po grant Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant? Czy trzeba realizować wszystkie moduły szkoleń?