Wspieramy rozwój wszystkich gmin w Polsce 23:56 15 stycznia 2019

KONKURSOWE ABC. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych

2018-10-02 Jak informuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w PO PC celem konkursu w ramach Działania 3.1 jest jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej w Unii Europejskiej oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji w Polsce. Centrum PPC przypomina, że odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce, jest niższy niż średnio w UE, a w przypadku grupy 45-64 lat niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych.

W 2016r. 44% obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe,
podczas gdy 56% nie miało żadnych lub prezentowało bardzo niskie kompetencje w tym
zakresie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.

Za Centrum Projektów Polska Cyfrowa publikujemy OGÓLNE ZAŁOŻENIA KONKURSU:

a. Planowana alokacja na konkurs wynosi 160 mln zł.

b. Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi 99% (minimalny wkład własny operatora 1% kosztów kwalifikowanych).

c. Konkurs jest realizowany na terenie Polski, która została podzielona na 8 następujących obszarów konkursowych (grupy 1-3 województw):
1. mazowieckie
2. śląskie, opolskie
3. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
4. wielkopolskie, zachodniopomorskie
5. kujawsko-pomorskie, łódzkie
6. dolnośląskie, lubuskie
7. lubelskie, podkarpackie
8. małopolskie, świętokrzyskie
Konkurs obejmie 28 437 861 osób w wieku powyżej 25 lat, a przewidywana alokacja razem 160 mln. złotych. Poziom alokacji w poszczególnych obszarach jest proporcjonalny do liczby
mieszkańców.

d. Jeden wnioskodawca może realizować maksymalnie jeden projekt w obszarze
konkursowym; łączna liczba projektów jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć
3.

e. Minimalna kwota dofinansowania projektu grantowego wynosi 10% alokacji na obszar
a maksymalna 50%.

f. Beneficjentem w konkursie (operatorem) mogą być organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki i stowarzyszenia oraz ich
partnerstwa.

g. Nie mniej niż 90% wydatków kwalifikowalnych projektu to koszty grantów udzielonych
przez operatora.

h. Dla celów szacowania wartości wskaźników, przyjmuje się, że koszt szkolenia jednej
osoby może wynosić maksymalnie 560 zł.

i. Minimalną liczbę przeszkolonych osób w wyniku udzielenia grantów przez jednego
operatora oblicza się wg wzoru:  Minimalna liczba przeszkolonych = wartość projektu 90% / 560

j. Grantobiorcą realizującym mikroprojekt może być gmina działająca samodzielnie lub
w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

k. Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15 000 – 150 000 zł. Szacowana
wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez
maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie
również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu.

l. Jedna gmina może starać się o jeden grant.

m. 80% grantów musi być udzielonych przez operatora w ciągu 4 miesięcy od podpisania
umowy.

n. Operator nie może wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego.

o. W przypadku współpracy na poziomie grantobiorcy należy ściśle określić role i zadania
dla każdego z partnerów.

p. Operator przedstawia 2 scenariusze zajęć do oceny na etapie składania wniosku. Po podpisaniu umowy z operatorem, musi on uzupełnić scenariusze szkoleń w pozostałych obszarach tematycznych i przekazać je do akceptacji CPPC w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy. Scenariusze będą publikowane na wybranej otwartej licencji wspólnej dla całego projektu grantowego oraz będą mogły być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń
formalno-prawnych.

q. Operator i grantobiorca powinni przewidzieć pozyskanie zgody na kontaktowanie się MC z uczestnikami szkoleń realizowanych przez grantobiorców w celu realizacji testu końcowego.

r. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2 019 roku.

s. Grantobiorca może przeznaczyć maksymalnie 40% wartości grantu na wydatki
na zakup sprzętu zgodnie z Wytycznymi dla zakupu sprzętu w projekcie.

t. Grantobiorca przewidzi dalsze wykorzystanie zakupionego z grantu sprzętu w szkole,
ośrodku doskonalenia nauczycieli.

u. Operator i grantobiorca muszą zachować standard szkoleniowy: maksymalnie 12
osobowa grupa przypadająca na 1 prowadzącego.

Wiadomości

KONKURSOWE ABC. Odpowiadamy Czytelnikom w sprawie PO PC 3.1 Prezentujemy listę najczęstszych pytań Czytelników i odpowiedzi ekspertów
KONKURSOWE A-Z NA BIS. Wszystko o założeniach 3.1 PO PC Jestem z gminy kujawsko-pomorskiej. Przeczytałam, że obszar kraju podzielono na obszary...
GMINA PYTA O PIENIĄDZE. Jak liczymy liczbę osób w projekcie? Jak powinniśmy obliczyć kwotę grantu? Jaka jest kwota grantu przypadająca na osobę?
GMINA PYTA O SPRZĘT. Co zrobić z tuzinem komputerów? Komu je dać? Jaki sprzęt komputerowy możemy zakupić w projekcie? Czy możliwy jest zakup oprogramowania?
GMINA PYTA O PAPIERY. Kto pyta nie błądzi idąc po grant Gdzie można znaleźć formularz wniosku o grant? Czy trzeba realizować wszystkie moduły szkoleń?