Cała wiedza w internetowej sieci 11:24 24 maja 2022 ☰ do pełnego menu Wysoki kontrast A- A A+ dostępność

DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA SAMORZĄDÓW. Granty dla realizatorów dobrego rządzenia

2020-10-18 W partnerstwie z miastem Puck wygraliśmy konkurs w ramach działania PO WER "Wysokiej jakości usługi administracyjne"
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) zakończyła etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/20, ogłoszonego w dniu 15 czerwca 2020 r.,w ramach Działania 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem konkursu było wyłonienie operatora (grantodawcy) udzielającego granty jednostkom samorządu terytorialnego (grantobiorcom), które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego nr 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER.

Do ostatecznego etapu oceny - etapu negocjacji zakwalifikowanych zostało 5 projektów.
IOK przypomina, że zgodnie z Regulaminem konkursu "negocjacje będą prowadzone do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskał najwyższą punktację".

Dostępna alokacja w konkursie wynosi 59 400 000 zł. Zatem negocjacje prowadzone będą tylko z pierwszym na liście Wnioskodawcą. Jest nim miasto Puck w partnerstwie z Fundacją Promocji Gmin Polskich. Nasz projekt zatytułowany "Dostępność plus dla samorządów" znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej zdobywając 128,5 pkt.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami przez 540 jednostek samorządu terytorialnego w okresie 01-01-2021 do 29-06-2023 na terenie całej Polski

 

Zakładamy, że nasz projekt przyczyni się do osiągnięcia, w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 11i, celu szczegółowego POWER nr 6: "Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach PO WER" poprzez:

 

  • udzielenie minimum 540 grantów, w ramach których może zostać sfinansowany zakup towarów lub usług a także robót budowlanych zwiększających dostępność do usług publicznych świadczonych przez grantobiorcę (maksymalna wartość udzielonego grantu wyniesie w takim przypadku 100 000 zł).
  • Przeznaczenie 45-50% wartości grantu na dostosowanie architektoniczne obiektów
  • Uruchomienie ośrodka wsparcia oraz systemu obsługi grantów dla grantobiorców
W ramach realizowanego wspólnie z miastem Puck projektu przewidujemy ogłoszenie czterech konkursów grantowych. Pierwszy z nich będzie wsparciem dla gmin z województw: warmińsko mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Na ten konkurs przeznaczono alokację 20 000 0000 zł

W pierwszym konkursie będziemy promować inwestycje w dostosowania architektoniczne. Alokacja zostanie  przeznaczona na granty, w których udział wydatków na dostosowanie architektoniczne będzie wynosić 45 - 50%

Okres realizacji inwestycji w ramach grantów będzie wynosić max 10 miesięcy dla grantów powyżej 70 000 zł a dla grantów poniżej 70 000 zł - 6 miesięcy.

Grupą docelową wsparcia realizowanego w ramach pierwszego  konkursu  będą zarówno urzędy obsługujące organy wykonawcze JST, jak też inne jednostki organizacyjne JST.

 

Wiadomości

GMINO POMÓŻ SWOIM MIESZKAŃCOM ZDOBYĆ KOMPETENCJE CYFROWE!

Szansa na granty w wysokości do 150.000 złotych dla gmin z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego!

NGO zgłoś się do gminy jako partner i zrealizujcie wspólnie ten projekt! Nie jest potrzebny wkład własny 

AS czyli Akademia SuperGminy inauguruje działalność edukacyjną

Udziałem w realizacji projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa" inauguruje swoją działalność AS - Akademia SuperGMINY, czyli platforma e-learningowa naszej Fundacji


Wspólnie na rzecz stanowienia prawa. Zapraszamy do Akademii SuperGMINY przedstawicieli NGO Działalność naszej internetowej platformy edukacyjnej zaczynamy od projektu "Wspólnie na rzecz stanowienia prawa".
KASA Z SIECI. Prezes Fundacji opowiada jak zdobył 21 milionów dla gmin Przyznajemy granty od 15 do 150 tys. zł – deklaruje Ryszard Jagielski.
Przedstawicieli NGO zapraszamy na dwa szkolenia: na szczeblu podstawowym i na szczeblu eksperckim

Temat 1: Wspólnie na rzecz stanowienia prawa, w szczególności prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa z elementami ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej


NGO w procesie stanowienia prawa. Możliwość partycypacji w działaniach ustawodawczych NGO mogą również partycypować w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym, tzn. w stanowieniu ustaw, rozporządzeń czy różnych polityk i programów publicznych.